En que consiste o traballo mediante células áxiles?

Traballar con células áxiles

 

Na actualidade atópase amplamente expandido o desenvolvemento de proxectos mediante a organización en células áxiles. Como o seu propio nome indícao, esta forma de organización do traballo busca asemellar o seu comportamento ao dunha célula viva, en constante cambio e dinamismo. Este modelo en certo xeito atópase en contraposición ao modelo tradicional baseado en xerarquías, o cal xa non funciona con éxito nunha contorna altamente cambiante e con clientes finais cada vez máis esixentes.

Seguindo este modelo de célula viva, nunha célula de traballo áxil cada membro do equipo conserva a súa autonomía pero atópase en constante interrelación cos demais membros. Neste sentido, aínda que cada un ten unha función moi clara, esta compleméntase coas funcións e tarefas do resto.

Este tipo de células de traballo xeralmente atópanse compostas por un número reducido de profesionais interdisciplinarios que comparten certas características. Entre elas destácase a  proactividad e creatividade, considerando que estas células traballan de maneira autoxestionada e con liberdade para atopar solucións no proceso de dar resposta a unha necesidade concreta. Tamén resulta clave a construción de boas relacións interpersoais, buscando que o traballo funcione no seu conxunto. Así mesmo, o traballo colaborativo resulta a esencia deste tipo de células, onde cada membro achega ao logro dos obxectivos con foco no que necesita o cliente, quen sempre se atopa en contacto co proxecto. 

En definitiva, trátase de xerar un ambiente de innovación e total apertura, perseguindo como fin último que o todo sexa máis que a suma das partes. Esta forma de traballo busca axilizar os tempos de desenvolvemento de software, recoñecendo a importancia do recurso humano aínda por encima das tecnoloxías. 

Cando se recomenda realizar  outsourcing contratando un equipo de desenvolvemento áxil?

As células áxiles resultan de gran utilidade cando se necesitan coñecementos e experiencia. Existen distintas formas de traballo de acordo a cada proxecto, podendo a célula ser xestionada polo propio cliente, pola empresa que prové os profesionais en tecnoloxía ou mesmo de maneira conxunta. As células áxiles tamén son moi útiles cando se busca un desenvolvemento  end  to  end eficiente, xa que busca diminuír ao mínimo os desvíos sobre o estimado inicialmente. 

A tercerización contratando células áxiles de profesionais  IT, permite ao cliente enfocarse no  core do seu negocio, reducindo as barreiras técnicas de novos proxectos, investindo só no que necesita de acordo aos distintos tipos de perfís requiridos. 

En Macrotest contamos con células de traballo dispoñibles para os vosos proxectos, integradas por equipos especializados multidisciplinares e modulables que se integran na estrutura das vosas organizacións para desenvolver as solucións tecnolóxicas que requiran. Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco e con gusto brindarémosche toda a información necesaria. Á vosa disposición atópase toda a nosa experiencia, recursos altamente cualificados, os máis altos estándares de calidade e o noso marco de traballo que xa leva anos evolucionando. Todo este  expertise atópase ao servizo dos nosos clientes, buscando optimizar os seus procesos de negocios e garantir calidade e eficiencia en cada un dos proxectos encomendados. 

Na próxima nota contarémosvos acerca dun tipo particular de célula áxil, que son as células mentoreadas. Esperámosvos para compartir esta seguinte nota!

Scrum… é a mellor metodoloxía de traballo?

scrum, metodoloxia, traballo

 

É o mesmo falar de metodoloxías áxiles que falar de Scrum?

Resulta habitual escoitar esta pregunta porque Scrum baséase no principio de mellora continua, en definitiva, a esencia da metodoloxía áxil. Con todo, presentan unha diferenza importante, pero comecemos primeiro por definir que entendemos por scrum.

Scrum é un marco de traballo que permite a colaboración entre equipos para a xestión de proxectos. Trátase dun proceso no que se aplican de forma sistemática un conxunto de boas prácticas para traballar de maneira colaborativa e así lograr grandes resultados.

Principalmente é utilizado na industria de Software, aínda que na actualidade son moitas as empresas doutros sectores que o implementan, especialmente aquelas inseres nunha contorna empresarial dinámica. Neste sentido, coa utilización deste método, os equipos aprenden a través das experiencias, adáptanse aos cambios (moitas veces imprevistos) auto-organizándose e reflexionando a través de reunións cotiás onde se analizan os obstáculos. Esta metodoloxía permite mellorar considerablemente o control sobre o curso do proxecto.
Entón a diferenza principal coa metodoloxía áxil é que esta se asocia a unha “forma de pensar” ou conxunto máis amplo de principios reitores, mentres que scrum utiliza un conxunto específico de regras para levar a cabo o traballo. Como ferramenta, Scrum establece os pasos para poñer en práctica a aplicación de principios de metodoloxía áxil na realización dos proxectos.

Cales son as características do método Scrum?

Como mencionamos anteriormente, este método é o máis adecuado para os proxectos inmersos en contornas altamente dinámicas e cambiantes, que esixen reducir notablemente os tempos de desenvolvemento, pero por suposto sen descoidar a calidade. Os seus principais características son:

  • A estratexia de desenvolvemento é incremental (en lugar da planificación e execución completa do produto, realízanse entregas parciais e regulares do produto final).
  • A calidade do resultado baséase no coñecemento tácito das persoas que integran o equipo auto-organizado (máis que na calidade dos procesos empregados).
  • As diferentes fases do desenvolvemento se solapan (en lugar de realizar unha tras outra nun ciclo secuencial).
  • Inclúe unha serie de reunións, ferramentas e funcións que, de forma coordinada, axudan ao equipo para estruturar e xestionar o seu traballo.
  • Os equipos son liderados por un experto en scrum ( scrum master) que axuda a xestionar os procesos, optimizar a súa transparencia e garantir os fluxos de entrega.

Destácase que o Scrum é adaptativo, iterativo, incremental, rápido, flexible e eficaz, deseñado para achegar valor de forma rápida e durante todo o proxecto. É moi popular na actualidade porque os seus principios son aplicables a todo tipo de traballo en equipo.

En Macrotest utilizamos este método para desenvolver incrementalmente os proxectos, reducindo substancialmente o risco, a burocracia e traballando en estreita colaboración cos usuarios responsables. Esperámosche para desenvolver os teus proxectos e sacar o máximo potencial dos nosos equipos para brindarche solucións perfectamente funcionais e adaptables.